Jack Fincham – Rosie’s Choice 2nd – 1966 Chevy Nova